Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

Kırsal Kalkınma Birimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ulusal Tarım Stratejisi, Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük  ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal alanda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ; 

1-TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR

  Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında uygulanan KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2017/22 nolu Tebliğ 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

A-Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yatırım konuları:

  Ekonomik yatırım konularında;

1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

2) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

4) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

- Sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

- Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.

- Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

- Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

-Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.
                - Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

- Topraklı seralarda en fazla 125.000 TL/da,

- Topraksız seralarda en fazla 160.000 TL/da,

- Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 200.000 TL/da,

-Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 200.000 TL/da olmalıdır.

5) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;

- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.

- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.

  - Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla  % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.

- Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)   

- Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.

​6) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 

          I- Büyükbaş için sabit yatırımlar

    Damızlık (Manda/Sığır)

        II- Küçükbaş için sabit yatırımlar

                a) Et (Koyun/Keçi)

                 b)Süt (Koyun/Keçi)

        III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar

Et (Hindi/Kaz)

Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

       IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar

        V- Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar

        Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;

Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis,

Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,

Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,

Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,

Hindi/kaz yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/kaz kapasiteli tesis,

Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis,

olmalıdır.

 

Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı, Örtüaltı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerde; iyi tarım uygulamaları kodu Tebliği (Tebliğ no: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına uygun olması, ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce www.tarim.gov.tr adresinde 9/5/2017 tarihinde yayınlanan Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin Biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir.

 

          - Damızlık büyükbaş besi/süt ve Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım projeleri için yapılacak yeni tesis başvurularında sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

          - Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az olamaz.

          - Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40'ından az olamaz

          - Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

          - Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.

          - Yatırımın niteliği yeni yatırım olması şartıyla mobil süt sağım ünitesi projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Aksi halde mobil süt sağım ünitesine destek verilmez. Yeni yatırım olmadığı durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini almak isterse ayni katkı ile karşılamak durumundadır.

          - Büyükbaş ve küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda kendisine ait veya en az 7 yıl kiralanmış tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yaptığını göstermesi durumunda; yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup 1 büyükbaş veya 10 küçükbaş  hayvan için en az 3 dekar ekilir yem bitkisi arazisi olmalıdır.  

          - Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

          - Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. 

          - Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

          - Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

          - Etçi damızlık Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, projede belirtilen tesis kapasitesindeki hayvan varlığının en az % 70’i karşılanacaktır. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.  Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, silaj çukuru gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

- Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
           -
Etçi ırk damızlık sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.

- Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Damızlık büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım projeleri;

 -Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

 -Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.

 

Hindi ve Kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar;

        - Beyaz et üretimine yönelik et /hindi/kaz yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler.

        - Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

- İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan modern sabit yatırımları kapsar.

- Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.

- Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında kapsamında değerlendirilir.

 

Kültür Mantarcılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

- Kültür mantarcılığına yönelik modern sabit yatırımlar; mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

- Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı - teknoloji yenileme olarak başvuruda bulunulabilir.

- Sabit raflar ve paketleme ünitesi de hibe desteği kapsamındadır. 

          7) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

          - Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

          - Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden yada işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün. (örnek sera veya budama atıkları v.b.)

          - Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı - teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir.

          - Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.

          - Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

      Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

1) Kırsal turizm yatırımları,

2) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

3) El sanatları ve katma değerli ürünler,

4) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal turizm: 39 ilde; Sadece yeni tesis başvuruları için kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde gerekli izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile birlikte istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise turizm belgesi istenir.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:

1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için   buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır), ceviz hasat makinesi.

3- Yaylacılar ve gezici  arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan,yaylacılar için  çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel),  , meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriçiliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. 

5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.

Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki altı guruptan sadece bir gurubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü gurubun içindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü gurup içindeki plastik tünele başvuruda bulunamaz.

El sanatları ve katma değerli ürünler: 39 ilde; Kırsal alanda bulunan tesislerde illerce belirlenecek çeşitli el sanatları

Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.B. Yatırım tutarı ve destekleme oranı :    
  

   1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 

IPARD İLLERİ DIŞINDA 39 İLDE DESTEKLENEN EKONOMİK YATIRIMLAR (EK-5a)

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane,

Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ,

Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

PROJE KONUSU KODLARI VE PROJE TUTARLARI

YATIRIMIN NİTELİĞİ

BÜİ

HÜİ

SÜİ

SHD

ÇES

HOG

TÜY

YEÜ

SER

01 - YENİ TESİS

   2.000.000

       TL

2.000.000

      TL

2.000.000

TL

2.000.000

      TL

2.000.000

      TL

2.000.000

      TL

2.000.000

      TL

---

2.000.000

      TL

02 - KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME

   1.500.000

         TL

1.500.000

      TL

1.500.000

      TL

---

----

1.500.000

1.500.000

      TL

 1.500.000

       TL

1.500.000

      TL**

03 - TAMAMLAMA

  1.750.000

        TL

  1.750.000

        TL

1.750.000

      TL

---

---

1.750.000

1.750.000

      TL

     ---

---

  81 ilde sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.

     2)  Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

 

IPARD İLLERİ DIŞINDA 39 İLDE DESTEKLENEN KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI (EK-5b)

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane,

Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop,

Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis,

Osmaniye, Düzce

PROJE KONUSU KODLARI VE PROJE TUTARLARI

YATIRIMIN NİTELİĞİ

KTY

ÇFG

ELS

BSY

01 - YENİ TESİS

1.500.000

TL

---

---

---

02 - KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME

---

500.000

TL

500.000

TL

500.000

TL

03 - TAMAMLAMA

---

---

---

---


                Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.          

                Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları konusunda Kırsal Turizm yatırımları hariç, Çiflik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları ile El sanatları ve katma değerli ürünler yatırımlarında ödemeler, yatırımın tamamlanmasını müteakip nihai ödeme şeklinde (Tek ödeme) yapılır.

-Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

 
-Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

-Proje toplam tutarının;  Yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 

 C.Başvuru yeri ve süresi :

1- Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi 11.12.2017 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden yapılır.

2- Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

3-Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

4-Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yaparlar. 

 
          D-Detaylı bilgi:

Tebliğ ve uygulama rehberine  
www.tarim.gov.tr internet adresindeki Duyurulardan  ulaşılabilir.

Daha detaylı bilgi Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma  ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Biriminden alınabilir.

 Tel No 0242-3452820-7216 ulaşılabilir
   

KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR 2006 -2016 YILLARI ARASINDA UYGULANAN PROJELER

PROJE ADI

PROJE ADETİ

PROJE TOPLAM TUTARI (TL)

HİBE TUTARI (TL)

HAKEDİŞ TUTARI(TL)

KAPASİTE (ton/yıl)(dekar)

Soğukhava Deposu

34

19.414.745,81

8.744.030,79

8.671.321,06

37.487

Sebze Tasnif ve Ambalajlama Tesisi

10

9.150.415,05

3.582.432,50

3.200.740,22

73.000

Zeytinyağı Fabrikası

18

9.976.374,09

4.940.555,00

4.333.438,00

19.745

Alternatif Isıtmalı Sera Projesi

8

3.281.473,55

1.604.431,28

991.514,08

1.711

Süt  ve Süt Ürünleri  İşleme  Tesisi

9

6.560.912,00

3.054.000,00

3.043.096,91

38.558

Mantar İşleme Tesisi              

1

350.000,00

175.000,00

174.900,00

460

Üzüm İşleme ve Şarap Fabrikası 

5

1.991.452,80

993.226,40

934.422,97

2.164

Alt Yapı Basınçlı Sulama Projesi

12

5.551.724,15

3.985.593,12

3.711.560,63

19.147

Damla Sulama Projesi

3

151.033,00

72.141,50

59.855,50

74

Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi       

9

6.665.263,00

2.952.000,00

2.538.875,00

13.886

Keçiboynuzu İşleme Tesisi

1

344.000,00

172.000,00

171.850,00

13.000

Su Ürünleri İşleme Tesisi               

2

2.661.709,00

1.330.854,00

1.327.336,50

600

Tıbbi Aromatik Yağ İşleme Tesisi  

4

2.312.000,00

1.155.000,00

1.149.850,00

1.923

Kuruyemiş Paketleme Tesisi   

3

1.304.750,00

652.375,00

645.826,50

10.457

Un ve Yem Fabrikası Yenileme   Projesi

3

1.952.566,80

976.283,40

802.819,61

54.600

Tahin Üretimi ve Ambalajlama Tesisi

3

1.363.500,00

661.250,00

660.850,00

1.655

Çelik Silo Yapımı

3

1.683.578,86

790.789,43

752.021,06

6.600

Meyve Suyu İşleme Tesisi

1

797.620,00

398.810,00

398.810,00

105.600

Salamura Zeytin Üretim Tesisi

1

875.489,54

410.265,46

404.832,47

200

Organik Gübre İşleme Tesisi

1

1.497.388,34

400.000,00

400.000,00

5.760

Hayvancılık Tesisleri

5

3.892.792,92

1.544.336,75

908.122,33

999

Alternatif Enerji Üretimi

6

5.481.636,00

2.713.614,00

2.711.476,00

211.218

Tahıl İşleme Tesisi

1

600.000,00

300.000,00

72.500,00

600

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

2

868.937,91

312.496,20

307.477,46

60,289 da

TOPLAM

145

88.729.362,82

41.921.484,83

38.373.496,30

 

 

2006-2016 yılları arasında Antalya'da 145 Ekonomik ve Altyapı projesi, 442 bireysel sulama projesi ile 8.339 adet tarımsal makine ekipman alımı olmak üzere toplam 143.163.893,38 TL tutarındaki 8926 proje hayata geçirilerek, 2275 kişiye istihdam oluşturulmuştur. Tesislerin aktif hale gelmesiyle 400 bin çiftçi direk ve dolaylı olarak tesislerden faydalanmaktadır.


21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  11. Etap proje başvuruları 29.12.2016 tarihinde sona ermiştir. 11. Etap kapsamında 110 adet proje başvurusu yapılmış, 85 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmış, 61 yatırımcı hibe sözleşmesi imzalamıştır. Projelerin uygulaması devam etmektedir.


2-BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ,

Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine  Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki 2016/13Tebliğ 29.04.2016 ve 29698 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ 01.01.2016 – 31.12.2020 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yatırım Konuları:

 1-Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3-Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4-Lineer sistem, Center Pivot sistem, Tamburlu Sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

5-Güneş Enerjili sulama sistemi kurulması.

Başvuru Yeri ve Süresi:

            Başvuru süresi Tebliğ tarihinden 45 gün içerisinde İl Müdürlüğüne yapılır.

Yatırımcılardan İstenilecek Başvuru Belgeleri :

Yatırımcının statüsüne göre aşağıda yer alan belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

 1) Proforma Fatura

 2) Sulama projesi

 3)  Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu

 4) Yatırımcılara ait güncel ÇKS Belgesi

5) Teknik şartname

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi; Gerçek Kişiye/Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye ait

7) Yetkili Kurul Kararı;

8)  İmza Sirküleri

9) Varsa; Genç Çiftçi / Ġyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım MüteĢebbisi olduğuna dair  sertifika  sureti  /  Şehit  ve  Gazilerin  1.  Derece  yakını  veya  Gazi  olduğunu gösteren belge.

10) Toprak Fiziksel Analiz Raporu

11) Sulama Suyu Analiz Raporu

12) Su Kaynağı “Kullanım izin / Tahsis Belgesi” veya “Kuyu Ruhsatı / Yer Altı

Suyu Kullanım izni

13) Muvafakatname; Hisseli arazi bavuruları için.

14) Traktör Ruhsatı Sureti; Tamburlu sistem yağmurlama başvuruları için.

15) Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları  için, kuruluş ana sözleşmesinde

tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.

16) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;

17) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli”

başvurular için.

18) Kiralama Belgesi;  Tüzel  Kişiliklerin,  kamu  arazilerini  kiralayarak  yapacakları başvuruları için  kamu  arazisi  kiralama  belgesi  onaylı  sureti,  gerçek  kişilerin  ve şirketlerin arazi kiralayarak yapacakları başvuruları için.

 19) Uzmanlık belgesi veya diploma onaylı sureti; Sulama projesini hazırlayan yetkili Ziraat Mühendisine ait.  (24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev veYetkilerine ĠliĢkin Tüzük” kapsamında yetkili)

20) Sulama Projesi Yapılacak parsel için daha önce sulama   kredisi  kullanmadığına dair belge

Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler:

            Başvuru kapsamında alımı yapılacak bireysel sulama makine ve ekipmanına ilişkin olarak  aşağıda yer  alan  belgelerin   yatırım  konusuna  göre    belirtilen  hususlar çerçevesinde yatırımcılar tarafından ödeme talebi ile birlikte verilmesi gerekmektedir. 

1) Üretici firmanın ürün hakkında vereceği firma garanti belgesi 

2) TSE  Hizmet  Yeri  Yeterlilik  Belgesi  (Center    pivot,  tamburlu  ve  lineer  sistem yağmurlama sulama yatırımkonuları başvuruları için)

3) Zirai  Kredilendirme  Belgesi  (Güneş  enerjili  sulama  sistemleri  başvurularında panel, invertör ve elektriküretimi ile ilgili diğer parçalar hariç olmak üzere; damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama sistemleri için alınacak; boru,  pompa,  filtre,  gübre  tankı  ve  yağmurlama  başlıkları ile  Center    pivot, tamburluve lineer sistem yağmurlama sulama yatırım konuları başvuruları için) (Zirai kredilendirme belgesinin ürünütemsilinde tereddüt edilmesi durumunda, ayrıca belgenin dayandığı deney raporu da üreticiden istenebilecektir.)

4) Yatırımcının  proje  kapsamında  alımını  yaptığı  bireysel  sulama  makine  ve ekipmanlarının,  başvuru dosyası ile birlikte verdiği teknik şartnameye uygunluğunu gösteren katalog veya üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belgeler.

5) Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için istenmeyecektir.)

6) CE Belgesi (Tedarikçiler hareketli parça içeren ürünlerinde CE işaretinin şartlarını karşılamak ve ürünlerineiliştirmek zorundadır. Ürüne ait uygunluk beyanı dosyası ve teknik dosya gerek görülmesi halinde istenebilecektir.)

  Hibe Desteği Tutarı ve Oranı:

            Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katki olarak karşılanır.

2006-2016 YILLARI ARASINDA ALT YAPI VE BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEKLEMELERİ

ETAP

ETAP YILI

ALT YAPI
PROJE SAYISI

TOPLAM
PROJE TUTARI
(TL)

HİBE TUTARI
(TL)

UYGULANAN DEKAR

I. ETAP

2006

1

217.939,00

105.854,25

230

III. ETAP

2007

2

756.300,00

548.625,00

1.652

IV.ETAP

2008

4

1.925.249,36

1.362.187,02

7.968

V.ETAP

2009

3

1.499.475,40

1.107.356,56

5.679

VI.ETAP

2011

2

1.152.760,39

861.570,29

3.618

TOPLAM

 

12

5.551.724,15

3.985.593,12

19.147
BİREYSEL SULAMA 

BİREYSEL SULAMA

TOPLAM

HİBE TUTARI

UYGULANAN DEKAR

PROJE YILLARI

PROJE 

PROJE TUTARI

(TL)

 

SAYISI

(TL)

 

2006

3

151.033,00

75.516,50

75

2007

197

2.643.818,21

1.321.909,10

5.050

2008

183

2.552.024,04

1.276.012,02

4.851

2009

39

435.595,24

217.797,62

1.010

2010

5

99.582,18

49.791,09

241

2011

3

55.502,13

27.751,06

146

2012

1

7.698,00

3.849,00

17

2013

4

120.899,62

60.449,81

367

2014

1

43.518,52

21.759,26

117,5

2015

3

81.720,00

40.860,00

53,44

2016

3

95.595,90

47.796,95

74,17

2017

3

107.287,14

53.643,58

213

TOPLAM

445

6.394.273,98

3.197.135,99

12.215


Kooperatiflerin Faaliyet Konuları

Tarımsal Kalkınma kooperatifleri; 

-Bitkisel ve hayvansal ürünleri değerlendirme, işleme muhafaza ve pazarlama ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek. 

-Bitkisel ve hayvansal üretim konularında ürünlerin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak, 

-Her çeşit orman ürününü