Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı

Şube Müdürlüğünün Görevleri

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır(Değişik: 22.1.2018 tarihli ve 192968-176000 sayılı Olur):

 1. Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,
 2. Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
 3. Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
 4. Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 5. Tarımsal  üretim  potansiyeli  yüksek  ovaların  belirlenmesi  işlemlerini  yapmak, yaptırmak,
 6. Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 7. Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 8. Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
 9. Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
 10. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
 11. Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,
 12. Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,
 13. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
 14. 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,
 15. Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 16. Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 17. İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
 18. Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
 19. Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
 20. Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 21. Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,
 22. Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
 23. Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
 24. İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
 25. Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.
 26. Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 27. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,
 28. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,
 29. Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,
 30. Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 31. 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
 32. 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,
 33. Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 34. Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
 35. Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
 36. Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
 37. 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,
 38. Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 39. Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
 40. Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
 41. Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
 42. Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ll) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak, mm) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
 43. Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,
 44. Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,
 45. Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 46. Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
 47. 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
 48. Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,"
 49. Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Şube Faaliyetleri

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
 
1 - 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA KANUNUN KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

03.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında; toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
 
Birim Çalışmaları 

1-)Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım Taleplerini Değerlendirmek 

2-)Toprak Koruma Kurulu Sekretaryasını Yürütmek
 
3-)Tarımsal Amaçlı Yapı Projelerinin İncelenerek İstenen Amaçla Kullanım Taleplerini Değerlendirmek 

4-)Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu İle İlgili Yazışmaları Yapmak 

5-)İzinsiz Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım Şikâyetlerini Değerlendirmek 


Toprak Koruma Kurulu:

Vali Yardımcısı başkanlığında, Tarım İl Müdürü başkan yardımcılığında, İl Defterdarlığı’ndan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden, Akdeniz Üniversitesi’nden, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nden, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, İl Özel İdaresi’nden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Mimarlar Odası başkanlığından, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan, Ziraat Odası’ndan, Antalya Bölgesi tarımsal kalkınma Kooperatifleri Birliği’nden, birer temsilcinin katılımıyla oluşturulan Toprak Koruma Kurulu her ayın ilk Çarşambası toplanmaktadır.
 
Toprak Koruma Kurulunun görevleri;

·Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak.

·Arazi kullanımını gerektiren tüm girişimleri yönlendirmek üzere, yerel plân veya projelerin uygulanması amacıyla takibini yapmak.

·Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek, değerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, 
hazırlanacak toprak koruma ve arazi kullanım plânları doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş oluşturmak ve uygulamaya konulmasının takibini yapmak.

·Ülkesel, bölgesel veya yerel ölçekli yapılan plânlar arasındaki uyumu denetlemek.

·Kanunda yer alan konularla ilgili başvuruları almak ve ilgililere aktarmak.

·Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
 
Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması:

Arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır.

5403 sayılı Kanunun 12. Maddesi kapsamında, kentsel yerleşim amaçlı imar plânı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır.

Toprak koruma projeleri arazi bozulmalarını ve toprak kayıplarını önlemek için gerekli olan sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içerir, en az bir uzman ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanır ve valilik tarafından onaylanır.

Yukarıda bahsi geçen Uzman Ziraat Mühendisi, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 15 Aralık 2005 tarih ve 26024 sayı ile çıkarılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulama yönetmeliği kapsamında ön görülen projeleri hazırlamak üzere verilen eğitime katılıp Toprak Koruma Projesi Eğitimi Sertifikası almış kişilerdir.

Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için valilikler, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır.
 
Arazi Kullanım Planlarının Yapılması:

Bakanlık tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan arazi kullanım planlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık, arazi kullanım planlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir.

Özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile arazi kullanım plânlarında yer verilen kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluşlar tarafından değerlendirilir.

Tarım arazileri, bu Kanunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, arazi kullanım planlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.
 
Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı:

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

e) (Ek bent: 31/01/2007-5578 S.K./3.mad) Kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar,

f) (Ek bent: 26/03/2008-5751S.K./1.mad) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımları,

g) (Ek bent: 26/03/2008-5751S.K./1.mad) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
 
İçin bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.(Ek cümle: 31/01/2007-5578 S.K./3.mad) Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır.
Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar, Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 
Kamu Yararı Kararı:

Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla; ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri ve Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararı “2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda ifade edilen karar olmayıp; Bakanlıkların kuruluş kanunu gereği, ilgili bakanlıkları oluşturan merkez kuruluşlarının konu ile ilgili birimi tarafından; söz konusu faaliyetin insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte olmayacağı, ekonomik, ekolojik ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurup doğurmayacağı; kişiler, toplum yararı ve güncel ihtiyaçlar ayrıntılı olarak irdelenerek, müracaata konu olan talepte kamu yararı olduğunun ifade edilmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda plan yapma ve onama yetkisine haiz kurumların yapmış olduğu planlar ile ilgili olarak kamu yararı kararı alacak birimler yatırım konusu ile ilgili Bakanlıktadır .
 
Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımına İlişkin Cezalar ve Yükümlülükler:

Tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır:

a)Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılmış ve çalışmalar devam ediyorsa; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. Kullanılan arazi tarım dışı amaçlı kullanıma uygun yerlerden ise idarî para cezası verilir ve bu Kanunda öngörülen tedbirlerle birlikte gerekli izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına veya iş bitmiş ise kullanımına izin verilir. Arazi kullanım plânlarında, tarımsal amaçlı kullanım için ayrılmış arazilerde, izinsiz yapılan bütün yapılar yıkılır ve temizlenir. Arazinin yeniden eski haline gelmesi için yapılan masraflar sorumlulardan tahsil edilir.

b)Toprak koruma projelerine aykırı hareket ederek arazinin tahribine ve/veya diğer koruma ve üretim yapılarına zarar verilirse valilik tarafından sorumlular bir kez uyarılır ve projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilir. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda yapılan işler valilikçe tamamen durdurulur, verilen kullanım izni iptal edilir ve zarar verilen tarım arazileri için idarî para cezası verilir. Arazinin temizlenmesi ve eski haline dönüştürülmesi için yapılacak masraflar ve verilen bu cezalar sorumlulardan tahsil edilir.

Toprak koruma projelerinin bulunmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları söz konusu olursa meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.
 
5403 sayılı kanun kapsamında müracaatlara konu olan belgeler:

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı İçin:

Arazinin tapu kaydını gösteren belge (tapu)
- 1 / 5.000 ölçekli kadastral harita (başvuruya konu olan parsel harita üzerine işaretlenecek)

- 1 / 25.000 ölçekli topografik harita (başvuruya konu olan parsel harita üzerine işaretlenecek)

- Başvuruya konu olan parselin aplikasyon krokisi
 
Tarımsal Yapılar İçin:
- Arazinin tapu kaydını gösteren belge (tapu)
- 1 / 5.000 ölçekli kadastral harita (başvuruya konu olan parsel harita üzerine işaretlenecek)

- 1 / 25.000 ölçekli topografik harita (başvuruya konu olan parsel harita üzerine işaretlenecek)(3 suret)

- Başvuruya konu olan parselin aplikasyon krokisi

- Kurulacak tesisin onaylanmış projesi

- Noterden düzenlenmiş taahhütname
 
İlgili Mevzuat

1- Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanun Numarası: 5403 Kabul Tarihi:3.7.2005 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19.7.2005 Sayı: 25880

2- Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun Numarası: 5578 Kabul Tarihi:09.02.2007 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 09.02.2007 Sayı: 26429  

3- Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu İle Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun Numarası: 5751 Kabul Tarihi:26.03.2008 Yayımlandığı R. Gazete: 02.04.2008 Sayı : 26835

4- Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

5- Teknik Talimat 23.10.2008 tarih ve B.12.0.TUG.0.11.01-5172/17363 sayılı)

6- Uygulama Talimatı (22.12.2010 Tarih ve 93574 Sayılı 2010-1 sayılı talimat)

 
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13, 14 ve 17 inci maddeleri kapsamında hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük” 24.07.2009 tarih ve 27298 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 17. Maddesi uyarınca Antalya DSİ Bölge Müdürlüğünce Aksu Çayı Islah Projesi kapsamında Aksu Çayı çevresindeki mahalle, köy ve beldelerde Özel Toplulaştırma Çalışmalarına başlanmıştır.
 
2 - 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
 
İlimizde “3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” Kapsamında Uygulama Alanı bulunmamaktadır. Toplulaştırma ile ilgili Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar Tarım Reformu Uygulama Alanı İlanına Yönelik Etüd Raporu Hazırlama Rehberi Talimatlar doğrultusunda değerlendirmeler yapılmaktadır.
İlgili Mevzuat

1- Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanun Numarası: 3083 Kabul Tarihi: 22/11/1984 Yayımlandığı R.i Gazete 01/12/1984 ve 18592 sayılı

2- Sulama Alanlarında Arazi düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (29.06.1984 tarih ve 18796 sayılı resmi gazete)

3 -TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Türkiye genelinde, bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınacak öneri ve tedbirler mevzuatlar kapsamında yapılmaktadır.
 
İlgili Mevzuat

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik(18.08.2012 tarih ve 28388 S. resmi gazetede yayımlanmıştır)
 
4-TARIMSAL ALTYAPIYA YÖNELİK ELEKTRİK KULANIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Bu Hizmetler Arazinin bulunduğu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce verilmektedir. Arazi etüdü için gerekli araç başvuru sahibi tarafından temin edilir.
 
            A- Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği talepleri

Başvuru Dilekçesi (TC No yazılı olacak) : Dilekçede motopompla (motopompun aydınlatması dâhil) tarımsal sulama amaçlı elektrik aboneliği talebi belirtilecek, tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile imza sirküleri fotokopisi, kooperatif başvurularında yönetim kurulu kararı fotokopisi eklenecektir.
Arazi mülkiyet belgesi: Güncel onaylı tapu kaydı veya tapu fotokopisi (Başvuru sahibinin mülkiyet sahibi olmaması halinde mülkiyet belgesi ile birlikte geçerli kira sözleşmesi istenecektir.)
Arazinin durumunu gösterir onaylı çaplı kroki (Harita Plan Örneği)
Çiftçilik belgesi
Döner sermaye makbuzu (2017 Yılı için 75 TL)
 
B- Örtüaltı Üretimde Elektrik Kullanımı Talepleri

1.Başvuru Dilekçesi

2.Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesi (OKS Belgesi): ÖKS Belgesi yoksa Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi istenir.

3.Güncel Tapu Kaydı

Arazinin durumunu gösterir onaylı çaplı kroki (Harita Plan Örneği)
Döner sermaye makbuzu (2017 Yılı için 75 TL)


​Tarımsal Amaçlı Yapılara Ait Proje Formatı

Antalya İlçe Bazında Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri

 

 

 

İl/İlçe

Sulu Arazi 
(Da)

Kuru Arazi
(Da)

Dikili Arazi
(Da)

Örtüaltı Arazi
(Da)

Antalya

 

 

 

 

 

Akseki

70

160

10

3

 

Aksu

60

130

10

3

 

Alanya

100

190

10

3

 

Demre

70

200

10

3

 

Döşemealtı

65

120

10

3

 

Elmalı

75

145

10

3

 

Finike

70

165

10

3

 

Gazipaşa

70

145

10

3

 

Gündoğmuş

80

165

10

3

 

İbradı

90

155

10

3

 

Kaş

70

165

10

3

 

Kemer

70

130

10

3

 

Kepez

65

140

10

3

 

Konyaaltı

70

165

10

3

 

Korkuteli

75

190

10

3

 

Kumluca

70

145

10

3

 

Manavgat

65

140

10

3

 

Muratpaşa

70

165

10

3

 

Serik

60

130

10

3

 


Arazi Edindirme İlgili Mevzuatlar

Yabancı Gerçek Kişilerin Arazi Edinimi

''